một cửa hàng trong hai ngày bán dc 9/10 tấn gạo. Biết rằng số gạo đẫ bán trong ngày đầu tiên nhiều hơn ngày thứ hai là 1/5 tấn. Hỏi mỗi ngày cửa hàng

Photo of author

By Sarah

một cửa hàng trong hai ngày bán dc 9/10 tấn gạo. Biết rằng số gạo đẫ bán trong ngày đầu tiên nhiều hơn ngày thứ hai là 1/5 tấn. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán dc bn tấn gạo
Leave a Comment