một người bán chiếc quạt với giá 300000 đồng thì đc lãi 10% trong giá bán .hỏi để lải 15% giá gốc thì phải bán chiếc quạt với giá bao nhiêu?(kèm theo

Photo of author

By Josie

một người bán chiếc quạt với giá 300000 đồng thì đc lãi 10% trong giá bán .hỏi để lải 15% giá gốc thì phải bán chiếc quạt với giá bao nhiêu?(kèm theo hướng dẫn nx nhé)

0 bình luận về “một người bán chiếc quạt với giá 300000 đồng thì đc lãi 10% trong giá bán .hỏi để lải 15% giá gốc thì phải bán chiếc quạt với giá bao nhiêu?(kèm theo”

 1. Lãi 10% trong giá bán là : 

          `300000:10=30000` (đồng)

  Giá gốc của quạt là :

         `300000-30000=270000` (đồng)

  Tiền lãi 15% giá gốc là :

        `270000 ×(15/100)=40500` (đồng)

  Để lãi 15% giá gốc thì người đó phải bán chiếc quạt với giá là:

         `40500 + 270000=310500` (đồng)

                                        Đáp số : `310500`

  Hướng dẫn :

  + Bước 1 : Em tính người đó lãi 10% ra số tiền.

  + Bước 2 : Em tính giá gốc.

  + Bước 3 : Em tính tiền lãi 15% giá gốc 

  + Bước 4 : Em cộng số tiền giá gốc với tiền lãi 15% giá gốc.

 2. Đáp án:

  Tiền lãi khi bán chiếc quạt là:

       `300 000 × 10 : 100 = 30 000` (đồng)

  Giá tiền gốc  của chiếc quạt là:

      `300 000 – 30 000 = 270 000` (đồng)

  Để lãi `15%` giá gốc thì số tiền lãi là:

      `270 000 × 15 : 100 = 40 500` (đồng)

  Để lãi lãi `15%` giá gốc thì phải bán chiếc quạt với giá:

      `270 000 + 40 500 = 310 500` (đồng)

                               Đáp số: `310 500` đồng.

Viết một bình luận