Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập ra tổ chức nào?

Photo of author

By Adalynn

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập ra tổ chức nào?

0 bình luận về “Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập ra tổ chức nào?”

Viết một bình luận