nhà lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?trả lời nhanh giùm mk nhé!

By Abigail

nhà lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?trả lời nhanh giùm mk nhé!

0 bình luận về “nhà lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?trả lời nhanh giùm mk nhé!”

 1. * Tổ chức chính quyền trung ương:

  – Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

  – Với các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ.

  – Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, quan võ.

  * Tổ chức chính quyền địa phương:

  – Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu.

  – Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

  Trả lời
 2. * Tổ chức chính quyền trung ương:

  – Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

  – Với các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ.

  – Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, quan võ.

  * Tổ chức chính quyền địa phương:

  – Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu.

  – Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

  Trả lời

Viết một bình luận