nhận biết hcl h2so4 bacl2 naoh nhận biết nacl agno3 hcl hno3

Photo of author

By Valentina

nhận biết hcl h2so4 bacl2 naoh
nhận biết nacl agno3 hcl hno3

0 bình luận về “nhận biết hcl h2so4 bacl2 naoh nhận biết nacl agno3 hcl hno3”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, nhận biết hcl, h2so4, bacl2,naoh

  – dùng quỳ tím

  +xanh : naoh

  +đỏ : hcl, h2so4 (nhóm 1)

  +ko đổi màu : bacl2

  – cho nhóm 1 tác dụng với agno3

  +kết tủa trắng : hcl 

  hcl+agno3→agcl↓+h2↑

  +còn lại là h2so4

  b, nhận biết nacl, agno3, hcl, hno3

  -dùng quỳ tím

  +đỏ : hcl, hno3 (nhóm 1)

  +ko đổi màu : agno3, nacl

  – cho nhóm 1 tác dụng với agno3

  + kết tủa trắng và khí bay lên

  hcl+agno3→agno3↑+h2↑

  + hno3 ko tác dụng

  – cho nhóm 2 tác với hcl

  +tạo kết tủa trắng ⇒ agno3 (pt phản ứng bên trên)

  + ko p/ứ ⇒naoh

 2. Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

  +HCl,H2SO4,BaCl2,NaOH

  -quỳ tím :xanh :NaOH

                 k đổi màu:BaCl2

                 đỏ:HCl,H2SO4

  -cho BaCl2 vào HCl,H2SO4

            k hiện tượng :HCl

            kết tủa trắng :H2SO4   ⇒BaCl2+H2SO4→BaSO4↓+2HCl

  +NaCl,AgNO3,HCl,HNO3

  -quỳ tím :đỏ:HNO3,HCl

                  k hiện tượng:NaCl,AgNO3

  -choBaCl2 vào NaCl,AgNO3         

                  k hiện tượng :NaCl

                  kết tủa trắng :AgNO3  ⇒2AgNO3+BaCl2→Ba(NO3)2+2AgCl↓

  -cho AgNO3 vào HNO3,HCl

                  k hiện tượng :HNO3

                  kết tủa trắng:AgNO3+HCl→HNO3+AgCl↓

  …………………………….chúc bn hk tốt………………………

Viết một bình luận