Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng kết quả thực hiện Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven? A: Đã giải quyết được nạn nạn thất nghiệp. B: T

Photo of author

By Audrey

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng kết quả thực hiện Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven?
A:
Đã giải quyết được nạn nạn thất nghiệp.
B:
Tạo tiềm lực kinh tế để xuất khẩu tư bản
C:
Giữ được quyền kiểm soát của Nhà nước.
D:
Phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế – tài chính.
Leave a Comment