Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit? A. CO2( cacbon đioxit) B. CO( cacbon oxit) C. SO2 ( lưu huỳnh đoxit)

Photo of author

By Clara

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?
A. CO2( cacbon đioxit) B. CO( cacbon oxit)
C. SO2 ( lưu huỳnh đoxit) D. SnO2( thiếc đioxit)

0 bình luận về “Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit? A. CO2( cacbon đioxit) B. CO( cacbon oxit) C. SO2 ( lưu huỳnh đoxit)”

 1. Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?

  A. CO2( cacbon đioxit)

  B. CO( cacbon oxit)

  C. SO2 ( lưu huỳnh đoxit)

  D. SnO2( thiếc đioxit)

 2. Oxit góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit là SO2 ( lưu huỳnh đoxit)  

  Đáp án C

   

Viết một bình luận