phân tích thành nhân tử 3$x^{2}$ + 2x -5

Photo of author

By Delilah

phân tích thành nhân tử
3$x^{2}$ + 2x -5

0 bình luận về “phân tích thành nhân tử 3$x^{2}$ + 2x -5”

Viết một bình luận