Phân tích thành nhân tử a/x ³-27+2x ²-6x b/18xy-12xy ²+2xy ³ c/x ³+2x ²y +xy ²-16x

By Eliza

Phân tích thành nhân tử
a/x ³-27+2x ²-6x
b/18xy-12xy ²+2xy ³
c/x ³+2x ²y +xy ²-16x

0 bình luận về “Phân tích thành nhân tử a/x ³-27+2x ²-6x b/18xy-12xy ²+2xy ³ c/x ³+2x ²y +xy ²-16x”

 1. Đáp án: a) x ³-27+2x ²-6x                      b)18xy-12xy ²+2xy ³
  = ( x-3)(x ²+ 3x + 9) + 2x( x-3)              = 2xy (9-6y ² +y ² )
  =(x-3)( x ²+ 3x + 9 + 2x)                        = 2xy (3-y) ²
  =(x-3) ( x ²+ 5x + 9)

   c)x ³+2x ²y +xy ²-16x
  =x  (x ² + 2xy+ y ² -16)
  =x [(x +y) ²-4²]
   =x(x+y+4)(x+y-4)

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $a)x^3-27+2x^2-6x$

  $=(x^3-27)+(2x^2-6x)$

  $=(x-3).(x^2+3x+9)+2x.(x-3)$

  $=(x-3).(x^2+3x+9+2x)$

  $=(x-3).(x^2+5x+9)$

  $b)18xy-12xy^2+2xy^3$

  $=2xy.(9-6y+y^2)$

  $=2xy.(3-y)^2$

  $c)x^3+2x^2y+xy^2-16x$

  $=x.(x^2+2xy+y^2-16)$

  $=x.[(x^2+2xy+y^2)-16]$

  $=x.[(x+y)^2-4^2]$

  $=x.(x+y-4).(x+y+4)$

  Trả lời

Viết một bình luận