Phản ứng nào sau đây viết sai? A:CuO + H2→Cu + H2O B:Zn + H2SO4→ZnSO4+H2 C:Cu+H20→CuO+H2 D:Fe+2HCl→FeCl2+H2

By Isabelle

Phản ứng nào sau đây viết sai?
A:CuO + H2→Cu + H2O
B:Zn + H2SO4→ZnSO4+H2
C:Cu+H20→CuO+H2
D:Fe+2HCl→FeCl2+H2
Viết một bình luận