Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm? A: Nhôm là kim loại nặng B: Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt C: Nhôm tác dụng được với dung dịch

By Delilah

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm?
A:
Nhôm là kim loại nặng
B:
Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt
C:
Nhôm tác dụng được với dung dịch NaOH
D:
Được dùng làm dây dẫn điện, vỏ máy bay
Viết một bình luận