Bài 1 :sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a)3/2 ; 2 ; 5/4 ; 9/4 ; 2,2 b)80/103 ; 8/10 ;

Question

Bài 1 :sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
a)3/2 ; 2 ; 5/4 ; 9/4 ; 2,2
b)80/103 ; 8/10 ; 9/10 ; 90/99 ; 0,95
Bài 2 : Tìm số thập phân X có 1 chữ số ở phần thập phân sao cho: 8

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-25T01:50:59+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:52:28+00:00

  @Bơ

  Bài `1`

  a) `3/2 ;5/4 ;2 ;9/2 ;2,2`

  b)80/103 ; 8/10 ; 9/10 ; 90/99 ; 0,95 

  Bài `2`

  $8< 8,1 ; 8,2 ; 8,3 ;8,4 ;8,5 ;8,6 ;8,7 ;8,8 ;8,9<9$

  Bài `3`

  `0,1<0,01 ; 0,02 ; 0,03 ; 0,04 ; 0,05 ; 0,06 ; 0,07 ; 0,08; 0,09<0,2`

  Bài `4`

  `19<19,54<20`

  0
  2021-07-25T01:52:44+00:00

  bài 1 : a.từ bé → lớn : 5/4 ; 3/2 ; 2 ; 2,2 ; 9/4.

             b.bé →lớn : 80/103 ; 8/10 ; 9/10 ; 90/99 ; 0,95.

  bài 2: 8<x<9 ⇒ 8<8,5<9 vậy x=8,5

  bài 3: 0,1<x<0,2⇒0,1<0,15<0,2 vậy x=0,15.

  bài 4 : x<19,54<y ⇒ 19,53<19,54<19,55 vậy x=19,53 ; y=19,55

  đây nha em .

  chúc em học tốt .

  cho chị xin câu trả lời hay nhất nha em.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )