Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Hãy nêu những nhận xét, đánh giá của em về các chính

Photo of author

By Iris

Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Hãy nêu những nhận xét, đánh giá của em về các chính sách đó.
Leave a Comment