Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh

Photo of author

By Isabelle

Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh
Leave a Comment