TH= 1 phần 2 căn a trừ 2 Trừ 1 phần 2 căn a cộng 2 cộng cần a phần 1 trừ a tìm x để H lớn hơn 0

Photo of author

By Kennedy

TH= 1 phần 2 căn a trừ 2 Trừ 1 phần 2 căn a cộng 2 cộng cần a phần 1 trừ a tìm x để H lớn hơn 0

0 bình luận về “TH= 1 phần 2 căn a trừ 2 Trừ 1 phần 2 căn a cộng 2 cộng cần a phần 1 trừ a tìm x để H lớn hơn 0”

 1. Đk: $a\ge0$ và $a\ne1$

  $H=\dfrac{1}{2(\sqrt a-1 )}-\dfrac{1}{2(\sqrt a+1)}-\dfrac{\sqrt a}{(\sqrt a-1)(\sqrt a+1)}$

  $=\dfrac{(\sqrt a+1)-(\sqrt a-1)-2\sqrt a}{2(\sqrt a-1)(\sqrt a+1)}$

  $=\dfrac{2(1-\sqrt a)}{2(\sqrt a-1)(\sqrt a+1)}$

  $=\dfrac{-1}{\sqrt a+1}$

  Để $H>0$ thì $\sqrt a+1<0\Rightarrow \sqrt a<-1$

  vô lý do $\sqrt a\ge0$ $\forall x$

  Vậy không có a thỏa mãn đề bài

Viết một bình luận