tìm x: 2/2.3+2/3.4+2/4.5+…..+2/x.(x+1)=2001/2003 các bạn giúp mik với nha, cảm ơn nhiều nhiều

Photo of author

By Mackenzie

tìm x:
2/2.3+2/3.4+2/4.5+…..+2/x.(x+1)=2001/2003
các bạn giúp mik với nha, cảm ơn nhiều nhiều
Leave a Comment