tìm x: 2/2.3+2/3.4+2/4.5+…..+2/x.(x+1)=2001/2003 các bạn giúp mik với nha, cảm ơn nhiều nhiều

Photo of author

By Mackenzie

tìm x:
2/2.3+2/3.4+2/4.5+…..+2/x.(x+1)=2001/2003
các bạn giúp mik với nha, cảm ơn nhiều nhiều

0 bình luận về “tìm x: 2/2.3+2/3.4+2/4.5+…..+2/x.(x+1)=2001/2003 các bạn giúp mik với nha, cảm ơn nhiều nhiều”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{2}{2.3}+\dfrac{2}{3.4}+…+\dfrac{2}{x.(x+1)}=\dfrac{2001}{2003}$

  $ $

  $⇒2.(\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+…+\dfrac{1}{x.(x+1)})=\dfrac{2001}{2003}$

  $ $

  $⇒2.(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{x+1})=\dfrac{2001}{2003}$

  $ $

  $⇒\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2001}{4006}$

  $ $

  $⇒\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2}{4006}$

  $ $

  $⇒\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2003}$

  $ $

  $⇒x+1=2003$

  $⇒x=2002$

Viết một bình luận