Tìm 3 số x,y,z biết rằng: x/3 = y/7 và y/5 = z/2 và 7x + 12y – 2z = 140

Photo of author

By Aubrey

Tìm 3 số x,y,z biết rằng: x/3 = y/7 và y/5 = z/2 và 7x + 12y – 2z = 140

0 bình luận về “Tìm 3 số x,y,z biết rằng: x/3 = y/7 và y/5 = z/2 và 7x + 12y – 2z = 140”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x/3=y/7 ⇒ \frac{x}{15}=\frac{y}{35}\ (1)`

  `y/5=z/2 ⇒ \frac{y}{35}=\frac{z}{14}\ (2)`

  Từ  `(1), (2)⇒ \frac{x}{15}=\frac{y}{35}=\frac{z}{14}`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  `\frac{x}{15}=\frac{y}{35}=\frac{z}{14}=\frac{7x+12y-2z}{105+420-28}=\frac{140}{497}=\frac{20}{71}`

  \(\begin{cases} \dfrac{x}{15}=\dfrac{20}{71} ⇒ x=\dfrac{300}{71}\\ \dfrac{y}{35}=\dfrac{20}{71}⇒ y=\dfrac{700}{71}\\ \dfrac{z}{14}=\dfrac{20}{71}⇒ z=\dfrac{280}{71}\end{cases}\)

 2. x/3=y/7=>x/15=y/35                      (1)

  y/5=z/2=>y/35=z/14                      (2)

  Từ (1)và(2)=>x/15=y/35=z/14=7x+12y-2z/7.15+12.35-2.14=140/497=20/71

   

Viết một bình luận