tìm x 325,02 -x = 8,37 x 13,8 Tinhs bằng cách thuận tiện 8 x 2,34 x 0,125

Photo of author

By Maria

tìm x
325,02 -x = 8,37 x 13,8
Tinhs bằng cách thuận tiện
8 x 2,34 x 0,125

0 bình luận về “tìm x 325,02 -x = 8,37 x 13,8 Tinhs bằng cách thuận tiện 8 x 2,34 x 0,125”

Viết một bình luận