tìm số nguyên n để 4n+5 chia hết cho 2n+1

By Everleigh

tìm số nguyên n để 4n+5 chia hết cho 2n+1
Viết một bình luận