tìm số nguyên n để 4n+5 chia hết cho 2n+1

Photo of author

By Everleigh

tìm số nguyên n để 4n+5 chia hết cho 2n+1

0 bình luận về “tìm số nguyên n để 4n+5 chia hết cho 2n+1”

 1. $4n+5 \vdots 2n+1$

  $\Rightarrow 2(2n+1)+3 \vdots 2n+1$

  $\Rightarrow 3\vdots 2n+1$

  $\Rightarrow 2n+1 \in Ư(3)= \{ \pm 1; \pm 3\}$ 

  $\Rightarrow n\in \{ 0; -1; 1; -2\}$

 2. Đáp án:

   n=0;-1;1;-2

  Giải thích các bước giải:

   Vì 4n+52n+1

  2(2n+1)+32n+1

  ⇒32n+1

  ⇒2n+1∈Ư(3)={-3;-1;1;3}
  ⇒$\left \{ {{2n+1=-3} \atop {2n+1=-1}} \right.$⇒$\left \{ {{n=-2} \atop {n=-1}} \right.$

  ⇒$\left \{ {{2n+1=1} \atop {2n+1=3}} \right.$⇒$\left \{ {{n=0} \atop {n=1}} \right.$

  ⇒n=0;-1;1;-2

  #Học tốt  

Viết một bình luận