Tìm tất cả số tự nhiên n sao cho a) c.16 lớn hoơn hoặc bằng 2 mũ n > 4 b) 9.27 nhỏ hơn hoặc bằng 3 mũ n nhỏ hơn hoặc bằng 243

Photo of author

By aikhanh

Tìm tất cả số tự nhiên n sao cho
a) c.16 lớn hoơn hoặc bằng 2 mũ n > 4
b) 9.27 nhỏ hơn hoặc bằng 3 mũ n nhỏ hơn hoặc bằng 243

0 bình luận về “Tìm tất cả số tự nhiên n sao cho a) c.16 lớn hoơn hoặc bằng 2 mũ n > 4 b) 9.27 nhỏ hơn hoặc bằng 3 mũ n nhỏ hơn hoặc bằng 243”

 1. Đáp án:

  a, 16 ≥ $2^{n}$ > 4

    $2^{4}$ ≥ $2^{n}$ > $2^{2}$

  ⇒ n ∈ {3;4 }

  b, 9.27 ≤ $3^{n}$ ≤ 243

     243 ≤ $3^{n}$ ≤ 243

  ⇒ $3^{n}$ = 243

  ⇒ $3^{n}$ = $3^{5}$

  ⇒ n = 5

 2. a) 16 > 2 mũ n > 4 

  => 2 mũ 4 > 2 mũ n > 2 mũ 2

  =>> 4 > n  > 2

  => n  = 3 (T/M)

  b) 9 . 27 ≤ 3 mũ n ≤ 243

  => 243 ≤ 3 mũ n ≤  243

  => 3 mũ 5 ≤ 3 mũ n  ≤3 mũ 5 

  => 5 ≤ n ≤ 5

  => n = 5 (T/M)

  HỌC TỐT 

Viết một bình luận