Tính A= 3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024 a) chứng tỏ A chia hết cho 4 mà không chia hết cho 13 b) Tìm n sao cho thỏa mãn: 2A+3=3^n c) Tìm chữ số tận c

Photo of author

By Ximena

Tính A= 3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024
a) chứng tỏ A chia hết cho 4 mà không chia hết cho 13
b) Tìm n sao cho thỏa mãn: 2A+3=3^n
c) Tìm chữ số tận cùng của A
d) A có chia hết cho 41 không? Vì sao?
Leave a Comment