Tính bằng cách thuận tiện: 652,45 x 27,8 – 27,8 x 552,45

Photo of author

By Ruby

Tính bằng cách thuận tiện: 652,45 x 27,8 – 27,8 x 552,45

0 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện: 652,45 x 27,8 – 27,8 x 552,45”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   652,45×27,8 – 27,8 × 552,45

  =27,8×(652,45 – 552,45)

  =27,8×100

  =2780

Viết một bình luận