Tính nồng độ mol các ion trong trường hợp sau: a. Dung dịch bacl2 20% (d=1,2g/ml) b. Trong 400ml dd (X) có hòa tan 3,25g fecl3

Photo of author

By aihong

Tính nồng độ mol các ion trong trường hợp sau:
a. Dung dịch bacl2 20% (d=1,2g/ml)
b. Trong 400ml dd (X) có hòa tan 3,25g fecl3
Leave a Comment