Tính nồng độ mol các ion trong trường hợp sau: a. Dung dịch bacl2 20% (d=1,2g/ml) b. Trong 400ml dd (X) có hòa tan 3,25g fecl3

Photo of author

By aihong

Tính nồng độ mol các ion trong trường hợp sau:
a. Dung dịch bacl2 20% (d=1,2g/ml)
b. Trong 400ml dd (X) có hòa tan 3,25g fecl3

0 bình luận về “Tính nồng độ mol các ion trong trường hợp sau: a. Dung dịch bacl2 20% (d=1,2g/ml) b. Trong 400ml dd (X) có hòa tan 3,25g fecl3”

 1. Đáp án:

  a) 1,15 M, b) 0,05 M

  Giải thích các bước giải:

  a/ Ta có: $C\%= \dfrac{C_M.M}{10.D} ⇒ C_M = \dfrac{10D.C\%}{M}$

  $⇒ C_M = \dfrac{10.1,2.20}{208} ≈ 1,15\ M$

  b/ Ta có: $n_{FeCl_3} = \dfrac{3,25}{162,5} = 0,02\ mol$

  $⇒ C_M = \dfrac nV = \dfrac{0,02}{0,4} = 0,05\ M$

Viết một bình luận