trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;1), B(2;-1), C(3;3).Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành

By Eliza

trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;1), B(2;-1), C(3;3).Tọa độ điểm E để tứ giác ABCE là hình bình hành
Viết một bình luận