Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lít dd nạp 1M để thu được dd mới có nồng độ 0,1M

Photo of author

By Josie

Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lít dd nạp 1M để thu được dd mới có nồng độ 0,1M
Leave a Comment