Trên một mảnh đất diện tích đất dùng để làm nhà là 80 m vuông. Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240 m vuông. a) Tìm tỉ số phần

Photo of author

By Remi

Trên một mảnh đất diện tích đất dùng để làm nhà là 80 m vuông. Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240 m vuông.
a) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại
b) Diện tích đất còn lại bằng bao nhiêu % diện tích mảnh đất
Leave a Comment