Trên tia Ox lấy 3 điểm M,N,P sao cho OM =3cm , ON = 4, OP = 6cm. Chứng tỏ rằng a) M là trung điểm của OP b) N không là trung điểm của MP

Photo of author

By Katherine

Trên tia Ox lấy 3 điểm M,N,P sao cho OM =3cm , ON = 4, OP = 6cm.
Chứng tỏ rằng
a) M là trung điểm của OP
b) N không là trung điểm của MP

0 bình luận về “Trên tia Ox lấy 3 điểm M,N,P sao cho OM =3cm , ON = 4, OP = 6cm. Chứng tỏ rằng a) M là trung điểm của OP b) N không là trung điểm của MP”

 1. a) Do M nằm giữa O và P => OM + MP = OP

                                           => MP = OP – OM

      Mà OM = 3 cm; OP = 6 cm => MP= 6-3= 3 (cm)

      Vậy OM = MP (3cm) => M là trung điểm của đoạn thẳng OP.

  b) Do N nằm giữa O và P => ON + NP = OP

                                           => NP = OP – ON

      Mà OP = 6cm; ON = 4cm => NP = 6-4= 2 (cm)

      Vậy ON > NP ( 6>2) => N không là trung điểm của đoạn thẳng MP.

  ( Có gì sai mong bạn thông cảm! )

   

Viết một bình luận