Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B đốt 4,48l B tạo ra 13,2g co2 Mặt khác 4,48g hỗn hợp B làm mất màu 32g br2 Tìm công thức phân tử của A

Photo of author

By Alaia

Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B đốt 4,48l B tạo ra 13,2g co2
Mặt khác 4,48g hỗn hợp B làm mất màu 32g br2
Tìm công thức phân tử của A
Leave a Comment