trong 1 thí nghiệm lai giữa ruồi giấm cái thân xám , mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen , mắt trắng người ta thu được toàn bộ ruồi F1 thân xám , mắt đỏ

Photo of author

By Eliza

trong 1 thí nghiệm lai giữa ruồi giấm cái thân xám , mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen , mắt trắng người ta thu được toàn bộ ruồi F1 thân xám , mắt đỏ . Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 gồm :
Ruồi cái : thân xám , mắt đỏ : 89 cá thể
thân đen , mắt đỏ : 31 cá thể
Ruồi đực : thân xám , mắt đỏ : 46 cá thể
thân xám , mắt trắng :44 cá thể
thân đen , mắt đỏ : 14 cá thể
thân đen , mắt trắng ; 15 cá thể

0 bình luận về “trong 1 thí nghiệm lai giữa ruồi giấm cái thân xám , mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen , mắt trắng người ta thu được toàn bộ ruồi F1 thân xám , mắt đỏ”

 1. Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Mắt đỏ                                              B – Cánh dài

  Aa – Mắt vàng                                          b – Cánh ngắn

  a – Mắt trắng

  a.

  – Cá thể mắt đỏ cánh dài thuần chủng có kiểu gen AABB

  – Cá thể mắt trắng cánh ngắn có kiểu gen aabb

  * Sơ đồ lai:

  P:                             AABB                                              ×                                     aabb

  GP:                            AB                                                                                        ab

  F1:                                                                                AaBb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% AaBb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cá thể mắt vàng cánh dài

  * F1 tạp giao:

  F1 × F1:           AaBb                                            ×                                     AaBb

  GF1:          AB; Ab; aB; ab                                                                       AB; Ab; aB; ab

  F2:           1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb         

  + Tỉ lệ kiểu gen: 3AAB_ : 6AaB_ : 1AAbb : 2Aabb : 3aaB_ : 1aabb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 3 Cá thể mắt đỏ cánh dài : 6 Cá thể mắt vàng cánh dài : 1 Cá thể mắt đỏ cánh ngắn : 2 Cá thể mắt vàng cánh ngắn : 3 Cá thể mắt trắng cánh dài : 1 Cá thể mắt trắng cánh ngắn

  b.

  * F1 lai phân tích:

  F1 × aabb:               AaBb                                  ×                                   aabb       

  G:                      AB; Ab; aB; ab                                                                   ab

  Fa:                                                       AaBb; Aabb; aaBb; aabb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 1 Cá thể mắt vàng cánh dài : 1 Cá thể mắt vàng cánh ngắn : 1 Cá thể mắt trắng cánh dài : 1 Cá thể mắt trắng cánh ngắn

Viết một bình luận