Trứng rán cần mỡ Bắp cần bơ Yêu không cần cớ, Cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M cần cho vào 500 ml dung dịch Na[Al(OH)4] 0,1M để thu được 0,7

By Maya

Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ,
Cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M cần cho vào 500 ml dung dịch Na[Al(OH)4] 0,1M để thu được 0,78 gam kết tủa?
Thực ra là cần cậu, câu hỏi chỉ để che lấp tình cảm của tớ dành cho cậu mà thôi!
Có gì add tớ nói chuyện nhé <3

0 bình luận về “Trứng rán cần mỡ Bắp cần bơ Yêu không cần cớ, Cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M cần cho vào 500 ml dung dịch Na[Al(OH)4] 0,1M để thu được 0,7”

 1. Đáp án:

   Cần  10 ml HCl

  Giải thích các bước giải:

   nNaAl(OH)4=0,5.0,1=0,05 mol

  HCl + NaAl(OH)4 –> NaCl + Al(OH)3 + H2O

  nAl(OH)3=0,78/(27+17.3)=0,01 mol

  -> nHCl cần ít nhất=nAl(OH)3=0,01 mol

  -> V HCl=0,01/1=0,01 lít=10 ml

  Trả lời

Viết một bình luận