Từ quặng pyrit sắt , muối ăn và nước viết phương trình điều chế Fe(OH)3 , Na2SO3 , NaSO4

Photo of author

By Abigail

Từ quặng pyrit sắt , muối ăn và nước viết phương trình điều chế Fe(OH)3 , Na2SO3 , NaSO4

0 bình luận về “Từ quặng pyrit sắt , muối ăn và nước viết phương trình điều chế Fe(OH)3 , Na2SO3 , NaSO4”

 1. Tinh chế H2SO4: 
  4FeS2+11O2(t*)=>2Fe2O3+8SO2 
  2SO2+O2(V2O5,450*C)=>2SO3 
  SO3+H2O=>H2SO4 

  +FeSO4: 
  4FeS2+11O2(t*)=>2Fe2O3+8SO2 
  2NaCl+2H2O(đpmn)=>2NaOH+H2+Cl2 
  Fe2O3+3H2=>2Fe+3H2O 
  Fe+H2SO4=>FeSO4+H2 

  +Fe2(SO4)3: 
  4FeS2+11O2(t*)=>2Fe2O3+8SO2 
  Fe2O3+3H2SO4=>Fe2(SO4)3+3H2O 

  +Fe(OH)3: 
  2NaCl+2H2O(đpmn)=>2NaOH+H2+Cl2 
  H2+Cl2(t*)=>2HCl 
  4FeS2+11O2(t*)=>2Fe2O3+8SO2 
  Fe2O3+6HCl=>2FeCl3+3H2O 
  FeCl3+3NaOH=>Fe(OH)3+3NaCl 

  +Na2SO4: 
  2NaCl+2H2O(đpmn)=>2NaOH+H2+Cl2 
  2NaOH+H2SO4=>Na2SO4+2H2O 

  +NaHSO4: 
  2NaCl+2H2O(đpmn)=>2NaOH+H2+Cl2 
  NaOH+H2SO4=>NaHSO4+H2O 

  +Na2SO3: 
  4FeS2+11O2(t*)=>2Fe2O3+8SO2 
  2NaCl+2H2O(đpmn)=>2NaOH+H2+Cl2 
  SO2+2NaOH=>Na2SO3+H2O

Viết một bình luận