Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau ghi rõ điều kiện ( nếu có) *H2 –¹–> H2O –²–> O2 –³–> Fe3O4 –⁴–>Fe *Fe –¹–> H2 –²

Photo of author

By Alice

Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau ghi rõ điều kiện ( nếu có)
*H2 –¹–> H2O –²–> O2 –³–> Fe3O4 –⁴–>Fe
*Fe –¹–> H2 –²–> H2O –³–> O2 –⁴–> CUO
( Cần gấp bây giờ ạ. Giúp mik vs ạ!)
Leave a Comment