Viết tập hợp B các phân số bằng 15/48 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số. Cho phân số A=n+1/ n−3 (n ∈ Z, n # 3).Tìm n để A là phân số tối g

By Mary

Viết tập hợp B các phân số bằng 15/48 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.
Cho phân số A=n+1/ n−3 (n ∈ Z, n # 3).Tìm n để A là phân số tối giản.
Giúp mình đi !!! “/” là phần

0 bình luận về “Viết tập hợp B các phân số bằng 15/48 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số. Cho phân số A=n+1/ n−3 (n ∈ Z, n # 3).Tìm n để A là phân số tối g”

 1. Câu 1:

  B= { 10/32 , 15/48 , 20/64 , 25/80 , 30/96 }

  Câu 2:
  n+1/ n−3 = ( n-3 ) + 4 / n-3 

  Vì n – 3 chia hết cho n – 3 

  Để ( n-3 ) + 4 / n-3  là p/s tối giản 

  <=> 4 không chia hết cho n – 3

  => n – 3 không bằng 4k ( k ∈ N ) => n không bằng 4k + 3

  Vậy với n không bằng 4k + 3 ( k ∈ N ) thì A = n+1/n-3 là p/s tối giản

   

  Trả lời
 2. `a)B= { 10/32 , 15/48 , 20/64 , 25/80 , 30/96 }`

  $b) A=\dfrac{n+1}{n-3}=\dfrac{(n-3)+4}{n-3}$

  Vì $n-3 \vdots n-3$

  Để $\dfrac{(n-3)+4}{n-3}$ là phân số tối giản thì $4 \not\vdots n-3$

  $→ n-3\neq4k$ $( k ∈ N )$

  $→ n \neq 4k+3$

  Vậy với $ n \neq 4k+3$  $( k ∈ N )$ thì $A=\dfrac{n+1}{n-3}$ là phân số tối giản

   

  Trả lời

Viết một bình luận