66. 2m 3 85dm 3= ………..m 3 A. 2,85 B. 2,085 C. 285 D. 2085 67. 10% của 8dm là: A. 10

By Charlie

66. 2m 3 85dm 3= ………..m 3
A. 2,85 B. 2,085 C. 285 D. 2085
67. 10% của 8dm là:
A. 10cm B.70cm C. 8cm D. 0,8
69. Đặt tính rồi tính:
a) 3256,34 + 428,5 b) 576,4 – 59,28 c) 625,04 × 6,5 d) 125,76 : 1,6 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
70. Kết quả của 0,2 m 2= … dm 2
A. 2
B. 20
C. 200
D. 2000
71. Kết quả của 3 m 325 dm 3= … m 3
A.3,25
B.30,25
C.0,325
D. 3250
72. 3 giờ 12 phút = … giờ
A. 3,12 B. 312 C. 3,2 D. 19
73. Một hình thang có đáy lớn 2,2cm, đáy bé 1,5m, chiều cao 1m. Diện tích hình thang là:
A. 1,85m 2 B.18,5m 2 C. 185m 2 D. 1850m 2

0 bình luận về “66. 2m 3 85dm 3= ………..m 3 A. 2,85 B. 2,085 C. 285 D. 2085 67. 10% của 8dm là: A. 10”

Viết một bình luận