a) Thành phần của hỗn hợp khí A : Theo (1) : 0,05 mol Fe tác dụng với 0,05 mol S, sinh ra 0,05 mol FeS. Theo (2) : 0,05 mol FeS tác dụng với 0,10 mol

Photo of author

By Adalynn

a) Thành phần của hỗn hợp khí A :
Theo (1) : 0,05 mol Fe tác dụng với 0,05 mol S, sinh ra 0,05 mol FeS.
Theo (2) : 0,05 mol FeS tác dụng với 0,10 mol HCL, sinh ra 0,05 mol H2SH2S.
Theo (3) : 0,05 moi Fe dư tác dụng với 0,10 mol HCL, sinh ra 0,05 mol HCl
Kết luận : Hỗn hợp khí A có thành phần phần trăm theo thể tích :
50% khí H2SH2S và 50% khí H2H2.
chỉ cách tính sao ra 50% khí H2S và 50% khí H2.
Leave a Comment