Biết $\int\limits^2_1 {f(x)} \, dx=a,$ $\int\limits^3_2 {f(x)} \, dx=b$ , tính $\int\limits^3_1 {f(x)} \, dx$

By Claire

Biết $\int\limits^2_1 {f(x)} \, dx=a,$ $\int\limits^3_2 {f(x)} \, dx=b$ , tính $\int\limits^3_1 {f(x)} \, dx$

0 bình luận về “Biết $\int\limits^2_1 {f(x)} \, dx=a,$ $\int\limits^3_2 {f(x)} \, dx=b$ , tính $\int\limits^3_1 {f(x)} \, dx$”

 1. Đáp án: a+b

   

  Giải thích các bước giải:

  $\int\limits^3_1 {f(x)} \, dx$= $\int\limits^2_1 {f(x)} \, dx$ + $\int\limits^3_2 {f(x)} \, dx$ =a+b

   

  Trả lời

Viết một bình luận