Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (d). Tìm hệ số a, b trong các trường hợp sau: A. (d) đi qua góc với đường thẳng y = 1/4x – 6 và đi qua điểm A(-2;1) B.

Photo of author

By Melanie

Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (d). Tìm hệ số a, b trong các trường hợp sau:
A. (d) đi qua góc với đường thẳng y = 1/4x – 6 và đi qua điểm A(-2;1)
B. (d) đi qua góc tọa độ O và song song với đường thẳng y = 3x + 5
C. (d) đi qua hai điểm A(0;2) và B(1;1)
Leave a Comment