Phong trào Hiến chương ở anh có điểm gì tiến bộ hơn so với phong trào Li – ông ( Pháp) và Sơ lê din ( Đức)

Photo of author

By Claire

Phong trào Hiến chương ở anh có điểm gì tiến bộ hơn so với phong trào Li – ông ( Pháp) và Sơ lê din ( Đức)

0 bình luận về “Phong trào Hiến chương ở anh có điểm gì tiến bộ hơn so với phong trào Li – ông ( Pháp) và Sơ lê din ( Đức)”

  1. Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt là một hiệp định được ký ngày 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiệp định này được xem là một nước cờ chính trị của cả hai bên nhằm mưu đồ lợi ích riêng. Trong đó, các nhà sử học phương Tây và Việt Nam đều cho rằng Hồ Chí Minh đã đặt cược uy tín của mình để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh giữa hai dân tộc Pháp – Việt.

  2. Điểm tiến bộ hơn của phong trào hiến chương ở Anh so với phong trào Li-ông (Pháp) và Sơ-lê-din (Đức) :

    Khác với các cuộc đấu tranh khác của giai cấp công nhân (với các cuộc công liên, bãi công luôn bị phân tán, chỉ là những công nhân cá biệt, chống lại một người, một tổ chức tư sản cá biệt), trong phong trào Hiến chương, toàn bộ giai cấp công nhân đứng lên chống giai cấp tư sản, tấn công trước hết vào chính quyền của giai cấp tư sản, tấn công vào thành trì pháp chế mà giai cấp tư sản dùng để bảo hộ mình.

    Trong phong trào hiến chương thành lập nên một ủy ban “Tổng hội liên hiệp công nhân” và thảo ra Hiến chương Nhân dân. Cho thấy trong phong trào hiến chương này các hình thức đấu tranh chính trị đã phát triển khác với các phong trào li-ông (pháp) và Sơ-lê-din (Đức)

Viết một bình luận