Trong các phân số sau: -3/4; -4/5; -5/6; -6/7 phân số lớn nhất là?!

Photo of author

By Amara

Trong các phân số sau: -3/4; -4/5; -5/6; -6/7 phân số lớn nhất là?!

0 bình luận về “Trong các phân số sau: -3/4; -4/5; -5/6; -6/7 phân số lớn nhất là?!”

 1. Ta có

  $\frac{-3}{4} = \frac{-315}{420}$

  $\frac{-4}{5} = \frac{-336}{420}$

  $\frac{-5}{6} = \frac{-350}{420}$

  $\frac{-6}{7} = \frac{-360}{420}$

  Ta có 

  $\frac{-360}{420} < \frac{-350}{420} < \frac{-336}{420} < \frac{-315}{420}$ nên

  $\frac{-6}{7} < \frac{-5}{6} < \frac{-4}{5} < \frac{-3}{4} $

  => Phân số lớn nhất là $\frac{-3}{4} $

Viết một bình luận