Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý( nếu có thể) A= 1/8+1/24+1/48+1/80+1/120+1/168

By Ariana

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý( nếu có thể) A= 1/8+1/24+1/48+1/80+1/120+1/168
Viết một bình luận