Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý( nếu có thể) A= 1/8+1/24+1/48+1/80+1/120+1/168

Photo of author

By Ariana

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý( nếu có thể) A= 1/8+1/24+1/48+1/80+1/120+1/168

0 bình luận về “Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý( nếu có thể) A= 1/8+1/24+1/48+1/80+1/120+1/168”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  `A=\frac{1}{4}.(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{42})`

  $ $

  `A=\frac{1}{4}.(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7})`

  $ $

  `A=\frac{1}{4}.(1-\frac{1}{7})`

  $ $

  `A=\frac{1}{4}.\frac{6}{7}`

  $ $

  `A=\frac{6}{28}=\frac{3}{14}`

Viết một bình luận