Question
Phân tích giá trị biểu cảm của từ láy tượng hình,tượng thanh trong hai đoạn thơ sau -Đoạn 1: Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất một màu ...
5 tháng

Question
VII. Supply the correct form of the word in brackets. Architects responsible for the..1………………….(construct) of many skyscrapers believe that a tall building must always have a certain minimum..2…………………...(wide) but that there is no limit to its absolute..3……………….(high).This means that ...
5 tháng