Cho 50 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn, Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 44,8 lít khí H2 (đktc). Tính tổng khối lượng muối m (g) thu được sau

Cho 50 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn, Al tác ...

Read more

Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn Fe? A: Na; Al; Cu B: Al; Mg; Na C: Fe; Al; K D: Al; Au; Mg

Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn ...

Read more

Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể dùng hóa chất nào sau đây? A: Al B: Dung dịch NaOH C: Dung dịch H2 SO4 loãng D: Fe

Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể ...

Read more

Cho các chất sau: O2 , dung dịch HCl, dung dịch Na2 CO3 , dung dịch CuSO4 , dung dịch FeCl2 . Kim loại Al có thể tác dụng được với bao nhiêu chất?

Cho các chất sau: O2 , dung dịch HCl, dung ...

Read more

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là oxit axit? A: CaO, FeO, CO2 . B: SO3 , N2 O5 , P2 O5 . C: CuO, SO3 , P2 O5 . D: CO, Al2 O3 , MgO.

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là ...

Read more

Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối. Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi dung dịch muối. Dãy nào sau đây sắp xếp the

Ấy lại c này Kim loại X đẩy được kim ...

Read more

Có một mẫu sắt bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này cần cho mẫu sắt đó tác dụng với dung dịch nào sau đây? A:FeCl2 dư B:HCl dư C:H2 SO

Có một mẫu sắt bị lẫn tạp chất là nhôm, ...

Read more

Ứng dụng nào sau đây không phải của muối ăn (NaCl) ? A: Sát trùng B: Dùng làm gia vị C: Dùng làm phân bón. D: Sản xuất NaOH, Cl2

Ứng dụng nào sau đây không phải của muối ăn ...

Read more

Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có công thúc :C6H6 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 tạo kết tủa màu v

Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có ...

Read more

Hiện tượng ăn mòn kim loại xảy ra ít nhất trong trường hợp nào sau đây? A: Ngâm các đồ dùng bằng kim loại trong nước muối. B: Để các đồ dùng bằng ki

Hiện tượng ăn mòn kim loại xảy ra ít nhất ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm